คำไทย : หมวด ย-ร

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ย

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ยรรยง ยรรยงค์
ย่อมเยา ย่อมเยาว์
ยุงก้นปล่อง ยุงก้นป่อง

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ร

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

รนหาที่ ลนหาที่
รยางค์ ระยาง
ร่วง  (ใบไม้ร่วง) ล่วง  (ล่วงเลยแล้ว)
รสชาติ รสชาด
รักษาการ  (ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว เช่น ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน) รักษาการณ์  (ดูแลเหตุการณ์  เช่น  เข้าเวรยามรักษาการณ์)
รังสี รังษี
ราญรอน รานรอน
ราดยางถนนให้เป็นถนนลาดยาง ลาดยางถนนให้เป็นถนนราดยาง
ราศี ราษี
รื่นรมย์ รื่นรมณ์