ประเมินจากผู้เรียน

จบแล้วครับในการเรียนเรื่อง  “เขียนคำไทยให้ถูกต้อง”   จากการที่นักเรียนค่อย ๆ ศึกษา  จดจำรูปคำ  แล้ววิเคราะห์ในการใช้ภาษาไทยของเราในชีวิตประจำวันกับหลักการเขียนคำไทย แ้ล้ว   นักเรียนจะพบว่ามีจำนวนคำไทยไม่น้อยที่เราใช้ผิดโดยการเขียนที่ผิดไปจากหลัก การเขียนคำไทยให้ถูกต้อง  ดังนั้น  เราต้องมาล้างความจำในสมองเราใหม่นะครับ  ต่อไปนี้จดจำแต่สิ่งที่ถูกต้องให้กับตนเอง    เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์เรื่องนี้แล้ว  ช่วยตอบแบบสอบถามหลังเรียนเพื่อเป็นการประเมินตนเองให้ครูทราบด้วยนะครับ