การเขียนคำนำรายงาน

การเขียนคำนำรายงาน

นักเรียนหลายคนคงประสบกับปัญหาเวลาเขียนคำนำรายงานหรือโครงงานส่งคุณครูผู้สอนใช่ไหมครับ  ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร  ต้องบอกกล่าวอะไรในคำนำรายงาน  และจบอย่างไรดี   ดังนั้น  เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  จึงนำเกร็ดความรู้เล็ก ๆ  น้อย  ๆ  เรื่องการเขียนคำนำรายงานหรือรายงานโครงงานมาฝากนักเรียน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องหรือดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับ

สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงในการเขียนคำนำ  ได้แก่


๑.   ไม่เอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
๒.   ไม่เขียนอธิบายโดยหาจุดหมายของเรื่องไม่พบ
๓.   ไม่เขียนคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร

คำนำที่ดีควรมีลักษณะ  ดังนี้

๑.   เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
๒.   เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
๓.   เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
๔.   เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
๕.   เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
๖.   เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
๗.   เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
๘.   เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
ดังนั้น  คำนำที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่าน เรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

ที่มา :  ราชบัณฑิตยสถาน

เทคนิควิธีการเขียนคำนำรายงานจากครูปิยะฤกษ์

ในการเขียนคำนำรายงานหรือโครงการของนักเรียนในขณะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้  ครูขอแนะนำว่า  “การเขียนคำนำส่วนใหญ่จะต้องขึ้นต้นด้วยที่มาของการศึกษาวิชานั้น  ๆ  หรือนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือการศึกษา  จากนั้นต้องกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียนมากกว่าส่วนอื่น ๆ   ตามด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน  วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้าพอคร่าว ๆ  และลงท้ายด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกส่วนตัวก่อนจบคำนำ”  นะครับ

ทีนี้  มาว่าถึงคำนำของงานเขียนชิ้นสำคัญ ๆ  สมมติว่าถ้าเราเขียนหนังสือขึ้นมาเองสักเล่มหนึ่ง   ต้องระลึกเสมอว่าหนังสือหรือผลงานของเราจะขาดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นั้นก็คือ  “คำนำ”  ครับ   การเขียนคำนำนั้นถือว่าเป็นอุบายหรือวิธีแห่งการจูงใจให้ผู้อ่านหรือผู้หยิบหนังสือเล่มนั้น  ๆ  เมื่อเขาได้อ่านคำนำแล้วจะต้องมีความรู้สึกอยากจะอ่านหนังสือเล่มหรือเรื่องนั้น ๆ  ที่เราเขียนจนจบ  การเขียนคำนำที่ดีคนอ่านจะติดตามเรื่องของเรา   ถ้าคำนำไม่ดีเขาอาจไม่อ่านเนื้อหาจากงานเขียนด้านในของเราเลยก็สามารถเป็นไปได้ นะครับ

อีกอย่างหนึ่ง  เราต้องรักษาคุณภาพของงานเขียนของเรา  เนื้อหาของงานเขียนเราต้องดีด้วย  ไม่ใช่คำนำดี  แต่คุณภาพงานเขียนสุดแย่

การเขียนคำนำรายงาน

หลักการเขียนคำนำรายงาน

ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน 

 

คำนำ

 

รายงานเรื่อง  “วรรณกรรมไทย”  ฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย   รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมไทย   ซึ่งรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของวรรณกรรม  ความสำคัญของวรรณกรรม  ประเภทของวรรณกรรม  วรรณกรรมไทยสมัยต่าง ๆ   อิทธิพลของวรรณกรรมไทยสมัยต่าง  ๆ  ที่สะท้อนความคิด  ความเชื่อ  และค่านิยมของคนไทย  และข้อคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมไทย

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง  “วรรณกรรมไทย”  เล่มนี้  ข้าพเจ้าได้วางแผนการดำเนินงานการศึกษาค้นคว้าเป็นระยะเวลา  ๒  เดือน  ศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  อาทิ  ตำรา  หนังสือ  หนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร  และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ในห้องสมุดโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์และห้องสมุดประจำจังหวัดยโสธร

การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  ที่ท่านได้ให้คำแนะนำการเขียนรายงานจนทำให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ในด้านแผนปฏิบัติศึกษาการทำรายงาน  การเรียบเรียงเนื้อหา  การเขียนบรรณานุกรมได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบพระคุณห้องสมุดโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์และห้องสมุดประจำจังหวัดยโสธรเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้   ข้าพเจ้าหวังว่า  เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ที่ได้เรียบเรียงมาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างดี   หากมีสิ่งใดในรายงานฉบับนี้จะต้องปรับปรุง   ข้าพเจ้าขอน้อมรับในข้อชี้แนะและจะนำไปแก้ไขหรือพัฒนาให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

พิศมัย  บุญอุ้ม

๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔

สไลด์เรื่องการเขียนคำนำรายงาน  ที่นี่ครับ