ตัวอย่างและเค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

ตัวอย่างและเค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

ใบความรู้เรื่อง “การเขียนโครงงาน”  นี้  คุณครูนำมาเพื่อให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างในการเริ่มต้นการทำโครงงานด้วยตนเองหรือพัฒนาการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทยของนักเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ

เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย