พัสดุ และ วัสดุ ใช้ต่างกันอย่างไร

พัสดุ และ วัสดุ ใช้ต่างกันอย่างไร

คำว่า  พัสดุ  และ  คำว่า  วัสดุ  ต่างก็มีที่มามาจากคำในภาษาบาลี  =  วตฺถุ  และภาษาสันสกฤต  =  วสฺตุ เช่นเดียวกัน  แต่ใช้ต่างกันครับ

พัสดุ   ตามความหมายในพจนานุกรม  หมายถึง  สิ่งของต่าง ๆ  หรือ เครื่องใช้ไม้สอย รวมถึง ที่ดิน หรือ บ้านเรือน  หลักการใช้คำว่า พัสดุ  ในปัจจุบัน  เช่น  พัสดุไปรษณีย์  เจ้าหน้าที่พัสดุ  งานพัสดุครุภัณฑ์  เป็นต้น

 

วัสดุ  ตามความหมายในพจนานุกรม  หมายถึง  วัตถุที่นํามาใช้ หรือ ของใช้ที่มีอายุการใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น กระดาษ ยางลบ  หลักการใช้คำว่า วัสดุ  ในปัจจุบัน  เช่น  วัสดุเครื่องเขียน  วัสดุตกแต่งห้องเรียน  วัสดุก่อสร้าง  ลวดเย็บกระดาษเป็นวัสดุสิ้นเปลือง  เป็นต้น ครับ