สระลอย สระจม

สระลอย สระจม

สระลอย 

เป็นสระที่ไม่มีพยัญชนะต้น  สามารถที่จะประสมให้เป็นคำหรือพยางค์ได้  ได้แก่  ฤ  ฤๅ  ฦ  และ  ฦๅ  

สระจม  

เป็นสระที่จะต้องมีพยัญชนะต้น  จึงจะสามารถประสมให้เป็นคำหรือพยางค์ได้  เช่น  แ   เ    ำ   เป็นต้น