เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

เทิด กับ เทอด ใช้คำไหนจึงจะถูกต้อง

ควรใช้คำว่า  เทิด   เพราะคำว่า  เทอด  ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  เทิด  เป็นคำกริยา  หมายถึง  เชิดชู    ตัวอย่างเช่น  เทิดบูชาพระคุณครู   เป็นต้น  ครับ