ไม้ยมก (ๆ)

ไม้ยมก (ๆ)

ประโยชน์  ใช้เพื่อซ้ำเสียงเดิม

ไม้ยมก หรือ ยมก (ๆ)  เป็นเครื่องหมายวรรคตอนอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนภาษาไทย มีลักษณะคล้ายเลขไทย (๒) ที่หางชี้ลงล่าง แต่เดิมนั้นไม้ยมกกับเลข ๒ เขียนอย่างเดียวกัน ไม้ยมกใช้กำกับหลังคำที่ต้องการอ่านซ้ำ เช่น “มาก ๆ”  อ่านว่า “มากมาก”

การใช้ไม้ยมก

วิธีใช้ไม้ยมก เมื่อประมวลจากการใช้ พอจะสรุปได้ดังนี้

ซ้ำคำ

“นี่ไม่ใช่งานง่าย ๆ”  อ่านว่า  “นี่ไม่ใช่งานง่ายง่าย”

“รู้สึกเหนื่อย ๆ”   อ่านว่า   “รู้สึกเหนื่อยเหนื่อย”

อ่านเพิ่มเติม