พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย

 

โดยสรุป

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย  ได้แก่

๑.  พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต    (       )   กำกับ เช่นคำว่า  ฤกษ์  สุขสันต์

๒.   พยัญชนะ  หรือ  สระที่ตามหลังตัวสะกดเป็นบางคำ เช่น  จักร   (ไม่ออกเสียง  ร)    พักตร์  (ไม่ออกเสียงทั้ง  ต  และ  ร)     เหตุ  (ไม่ออกเสียง  ุ  )

๓.   ร หรือ ห  ที่นำพยัญชนะตัวสะกดในบางคำ เช่นคำว่า   นารถ   พราหมณ์   พระพรหม

๔.   ร  ในอักษรควบไม่แท้ เช่นคำว่า  ทราบ  ทราม   ทราย   ทรุดโทรม   อินทรีย์   จริง   ไซร้   เศร้า  สระน้ำ

อ้างอิง 

กำชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น,  ๒๕๓๓.

เสียงพยัญชนะ

เสียงพยัญชนะ

พยัญชนะ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  แปลว่า  เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ  ในปากและคอ

เสียงพยัญชนะในภาษาไทย

        เสียงพยัญชนะในภาษาไทย  มี ๒๑ เสียง (จากที่นักเรียนทราบกันแล้วว่า  พยัญชนะไทยมี  ๔๔ รูปเริ่มจาก  ก-ฮ)  ถึงตอนนี้เรามาจัดหมวดหมู่ของพยัญชนะตามลักษณะการออกเสียงกันครับ  สังเกตว่าพยัญชนะไทยแต่ละตัวจะอยู่หน่วยเสียงใด

กำหนดให้   /  /   หมายถึง  หน่วยเสียง

ที่

เสียง

ได้แก่พยัญชนะไทย ตัว

/ ก  /

/ ค  /

ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ

/ ง  /

/ จ  /

/ ช  /

ฉ  ช  ฌ

/ ซ  /

ซ  ศ  ษ  ส

/ ย  /

ญ  ย

/ ด  /

ฎ  ด

/ ต  /

ฏ ต

๑๐

/ ท  /

ฐ  ฑ  ฒ  ถ  ท  ธ

๑๑

/ น  /

ณ  น

๑๒

/ บ  /

อ่านเพิ่มเติม

เสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษาไทย

ความหมายของเสียง

เสียง  ตามความหมายกว้าง ๆ  ก็รวมถึง “เสียงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงมนุษย์เสียงสัตว์ หรือเสียงที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  การกระทำของมนุษย์”  เป็นต้นครับ

นักเรียนต้องทำความเข้าใจความหมายเฉพาะเสียงในภาษาไทยด้วย

เสียงในภาษาไทย

Sound in Thai

เสียง หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกันโดยต้องอาศัยการทำงานของสมองอันเกิดจากประสบการณ์ทางภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม