พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย

 

โดยสรุป

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย  ได้แก่

๑.  พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต    (       )   กำกับ เช่นคำว่า  ฤกษ์  สุขสันต์

๒.   พยัญชนะ  หรือ  สระที่ตามหลังตัวสะกดเป็นบางคำ เช่น  จักร   (ไม่ออกเสียง  ร)    พักตร์  (ไม่ออกเสียงทั้ง  ต  และ  ร)     เหตุ  (ไม่ออกเสียง  ุ  )

๓.   ร หรือ ห  ที่นำพยัญชนะตัวสะกดในบางคำ เช่นคำว่า   นารถ   พราหมณ์   พระพรหม

๔.   ร  ในอักษรควบไม่แท้ เช่นคำว่า  ทราบ  ทราม   ทราย   ทรุดโทรม   อินทรีย์   จริง   ไซร้   เศร้า  สระน้ำ

อ้างอิง 

กำชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น,  ๒๕๓๓.