อักษรสังโยค

เรียนรู้หลักภาษาไทย  อักษรสังโยค

อักษรสังโยค  คือ


        อักษรสังโยค เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  หลักตัวสะกดตัวตาม   เป็นวิธีการสร้างคำตามหลักการประสมอักษรในภาษาบาลี   ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องอักษรสังโยค  คือ  ช่วยให้เขียนหนังสือสะกดการันต์ได้ถูกต้อง

หลักการอักษรสังโยค  มีดังนี้

– ถ้าพยัญชนะวรรค  สดมภ์ที่ ๑ เป็นตัวสะกด  และสดมภ์ที่  ๒  ต้องทำหน้าที่เป็นตัวตาม เช่น

บุปผา    (ป เป็นตัวสะกด ผ เป็นตัวตาม)

ทุกขา    (ก เป็นตัวสะกด ข เป็นตัวตาม)

อัจฉรา   (จ เป็นตัวสะกด ฉ เป็นตัวตาม)

อ่านเพิ่มเติม