ไปรู้จักกับผู้ดูแลบล็อก (เรียนภาษาไทยกับครูปิยะฤกษ์)

นายปิยะฤกษ์  บุญโกศล  (ครูแบงก์)

ผู้จัดทำบล็อก  https://krupiyarerk.wordpress.com

       ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  (ครูแบงก์)

       ตำแหน่ง ครู  ทำงานที่โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์   อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  28  (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

       ได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เข้ารับการอบรมตามโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย  ก้าวไกลด้วย Social Media  จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554  ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร   

       ประสบการณ์ในครั้งนี้ครูปิยะฤกษ์  ได้พบกับคุณครูพี่เลี้ยงและคุณครูร่วมรุ่นที่เข้ารับการอบรมด้วยกัน  รวม  200  คน  จากทั่วประเทศ  ทุกจังหวัด  และประสบการณ์ในการอบรมได้เข้ารับการพัฒนาอยู่กลุ่มที่  8  ได้ตั้งชื่อกลุ่มร่วมกันว่า  “เรียนรู้ยุคใหม่…ก้าวไกลด้วย Social Media”   การอบรมครั้งนี้  ได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น  20  กลุ่ม   ซึ่งกลุ่ม 8 มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 9  คนได้แก่  ครูโชค  ครูพุธ  ครูเปิ้ล  ครูหมุย  ครูวัฒน์  ครูกริช  ครูไก่โต้ง  ครูเป็ด  และครูแบงก์    ซึ่งได้ตั้งชื่อกลุ่มเพื่อพัฒนาบล็อกร่วมกันว่า  “เรียนรู้ยุคใหม่…ก้าวไกลด้วย Social Media”  โดยมีครูโจ๊ก เป็นครูพี่เลี้ยง

      จากการเข้ารับการอบรมทั้ง 5 วัน  ครูแบงก์ก็ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบล็อกโดยมี URL คิอ  https://krupiyarerk.wordpress.com/  นี้

ขอนำเสนอภาพยนตร์อันเกิดจากประสบการณ์ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มาฝากผู้เข้าชมครัีบ