ผู้จัดทำ

นายปิยะฤกษ์  บุญโกศล 

(ครูแบงก์)

ผู้จัดทำบล็อก   https://krupiyarerk.wordpress.com/

ครูภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
Thai Teacher in Khueng Nai Phitthayakhan School, Ubon Ratchathani.

ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์ที่สร้าง :

1. “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์” URL : https://krupiyarerk.wordpress.com/
2. “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร”
URL : http://phasathaiknp.wordpress.com/
3. “กูเกิ้ลไซต์ ภาษาไทย ม.๔ น่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”
URL : https://sites.google.com/a/knpschool.ac.th/phasathaikpb/

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2548 ครู โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7)
ปี พ.ศ. 2551 ครู โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28)
ปี พ.ศ. 2555 ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29)

ผลงานด้านการสร้างสื่อและการสอน
รางวัลที่ได้รับ

&. ปี พ.ศ. 2559 เกียรติบัตรรางวัล “ชนะเลิศ” ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

&. ปี พ.ศ. 2559  “ครูต้นแบบการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย iTunes U” รายวิชาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
&. ปี พ.ศ. 2558   “ครูต้นแบบห้องเรียนคุณภาพระดับชาติ”   จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการประชุมรับนโยบายและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  ผ่านการบันทึกเทปรายการ DLIT Classroom จำนวน 5 เทป ได้แก่ ภาษาไทย ม.4 เรื่อง เสียงในภาษา ตอนที่ 1 และตอนที่ 2, ภาษาไทย ม.4 เรื่อง องค์ประกอบของพยางค์และคำ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 และภาษาไทย ม.4 เรื่องการเขียนสะกดคำ ตามโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ “Distance Learning Information Technology (DLIT)” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดกลาง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างบทเรียนด้วย Itunes U ติดตามที่ http://www.dlit.ac.th
&. เกียรติบัตรและโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ หมวดภาษาไทย ในการประกวด “ออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย Infographic ประจำปี 2557” ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ กระทรวงศึกษาธิการ)
&. เกียรติบัตรและโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทยอดเยี่ยม “Thailand Social Media Award 2013” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานที่ URL : https://krupiyarerk.wordpress.com/ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์” ตามโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันที่ 3 กันยายน 2556 ณ กระทรวงศึกษาธิการ)
&. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ “Thailand Blog Awards 2013” ปีที่ 4 สาขา Education Blog จาก บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เอ็กทีน และบล็อกแก๊ง (วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 กรุงเทพมหานคร)
&. เกียรติบัตรผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบล็อกเพื่อการเรียนการสอนในโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ประจำปี ๒๕๕๕ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
&. รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
&. รางวัล “ครูสอนดี” ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) เนื่องในวันครูแห่งขาติ พ.ศ. 2555

 

วิทยากร/คณะทำงาน
&. คณะทำงานการประชุมปฏิบัติการกำหนดเครื่องมือทดลองหาประสิทธิภาพสื่อการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 283/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน ครั้ง :-
1. ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม The Bloom อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
&. คณะทำงานการประชุมวางแผนการดำเนินงานติดตามและกำหนดเครื่องมือเพื่อประเมินผลเกณฑ์การประกวดทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1642/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 3 ครั้ง :-
1. ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ
2. ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ
3. ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ
&. วิทยากร-คณะทำงานตามโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ประจำปี 2555 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 925/2555 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
&. วิทยากร-คณะทำงานตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปี 2-3 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2554-2555

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์แห่งนี้ได้รับรางวัล

รางวัล Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”  ประเภทยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รางวัล  “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓ ประเภทยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ผลงานที่ URL : https://krupiyarerk.wordpress.com/    ชื่อบล็อกในการจัดการเรียนรู้  คือ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์ = Krupiyarerk  :  ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  |||โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  สพม. เขต ๒๙ |||  ตามโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สพฐ.๑  อาคาร  สพฐ.๔  ชั้น ๒  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลชนะเลิศ  “Thailand Blog Awards 2013” ปีที่ ๔  สาขา  Education Blog 

This slideshow requires JavaScript.

โล่รางวัลจากบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เอ็กทีน และบล็อกแก๊ง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  “Thailand Blog Awards 2013” ปีที่ ๔  สาขา  Education Blog   ในโครงการสรรหาบล็อกที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยมแห่งปี  วันที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม ๙  กรุงเทพมหานคร

>>>

Social Media for Education Blog

 

>>>

Infographics for Education Blog

>>>

DLIT for Education Blog

>>>

ที่มาแห่งผลงานความภาคภูมิใจ

                 ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  (ครูแบงก์)   ตำแหน่ง ครู  ปัจจุบัน  ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) 

                 เดิมปฏิบัติงานที่โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์   อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ๒๘  (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

                      เป็นคณะทำงานและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ  “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี ๒๕๕๕”  รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๓   มิถุนายน  ๒๕๕๕  และ  รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๙   มิถุนายน  ๒๕๕๕   รวม  ๑๒  วัน  ณ  ห้องแกรนบอลรูม  A  โรงแรมแม็กซ์  พระรามเก้า  กรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยคณะครูจากทั่วประเทศ  จำนวน  รุ่นละ  ๑๐๐  คน  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ในการทำงานของตนเอง

           “มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมนำความรู้  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   ใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีมาตรฐานตามวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  มีระบบในการบริหารตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

การจัดทำบล็อกในครั้งนี้

           ได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เข้ารับการอบรมตามโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย  ก้าวไกลด้วย Social Media”  จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

         ประสบการณ์ในครั้งนี้ครูปิยะฤกษ์  ได้พบกับคุณครูพี่เลี้ยงและคุณครูร่วมรุ่นที่เข้ารับการอบรมด้วยกัน  รวม  ๒๐๐  คน  จากทั่วประเทศ  ทุกจังหวัด   การอบรมครั้งนี้  ได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น  ๒๐  กลุ่ม   ซึ่งตนเองได้อยู่กลุ่มที่ ๘ มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด ๙  คนได้แก่  ครูโชค  ครูพุธ  ครูเปิ้ล  ครูหมุย  ครูวัฒน์  ครูกริช  ครูไก่โต้ง  ครูเป็ด  และครูแบงก์   และได้ตั้งชื่อกลุ่มเพื่อพัฒนาบล็อกร่วมกันว่า  “เรียนรู้ยุคใหม่…ก้าวไกลด้วย Social Media”  โดยมีครูโจ๊ก เป็นครูพี่เลี้ยง

        จากการเข้ารับการอบรมทั้ง ๕ วัน  ครูแบงก์ก็ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบล็อกโดยมี URL คือ  https://krupiyarerk.wordpress.com/  นี้    หลังจากนั้น  ด้วยตั้งปณิธานว่าจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนามาพัฒนาการเรียนแก่นักเรียน  กระบวนการสอนและการใช้นวัตกรรมจากครูสู่ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

         ประสบการณ์ที่มีค่าที่ได้รับในชีวิตครั้งนี้  ขอขอบพระคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม  ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการเสน่ห์  แสนจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่อนุมัติให้ไปราชการอบรม   ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุก ๆ  ท่าน  ขอขอบพระคุณคุณครูพี่เลี้ยงคุณครูณัฐพล  (ครูโจ๊ก) อีกทั้งครูชิตชัยที่ให้ศิษย์ผู้เข้าอบรมคนนี้ได้ถามแล้วถามอีกในเรื่องการทำบล็อก  เนื่องจากตนเองไม่มีความรู้เรื่องการทำบล็อกมาก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อยนิด   หลังจากเข้ารับการอบรมก็อ่านเทคนิคการทำบล็อกเพิ่มเติม  คาดว่าหลังจากนี้จะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อย ๆ  เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้น่าสนใจเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สุดต่อไป  ขอขอบคุณคณะผู้เข้ารับการอบรม  SMEdu  รุ่นที่ ๒  ทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  พร้อมกับสมาชิกกลุ่ม ๘  ที่น่ารักทุกคน  ขอขอบคุณรองวัฒน์บุรีรัมย์ที่อาศัยเพื่อเพื่อนร่วมห้องตลอด ๔ คืน ขอขอบคุณคุณครูพี่พุธที่ให้เทคนิคในการสร้างเอกสารในกูเกิ้ลเพื่อเชื่อมต่อมายังบล็อกในระหว่างที่เข้าอบรม  และขอขอบคุณคุณครูเบญจมาศที่ชักชวนให้สมัครเข้ารับการอบรมจนทำให้มีวันนี้ที่มีบล็อกเพื่อการเรียนการสอนอย่างที่เรียกว่า  “Social Media for Education = สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา”  ครับ

ทุกความรู้สึกนี้จะจดจำตลอดไปอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

       ขอนำเสนอภาพยนตร์อันเกิดจากประสบการณ์  (งานชิ้นแรก)  ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มาฝากผู้เข้าชมครับ

สมาชิกในกลุ่มที่  ๘


29 Responses

 1. เข้ามาเยี่ยมชม บล๊อก น้องชายคนเก่งจ้า สวยและเต็มไปด้วยเนื้อหาดีๆ เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ

  • ขอบคุณครับพี่สาวสุดสวย ที่ให้กำลังใจนะครับ อยู่ทางนี้ร้อน ๆ ครับ เวลาที่จะมาทำบล็อกก็ไม่ค่อยมีครับช่วงนี้ มีอะไรใหม่ ๆ ก็ส่งข่าวให้ทราบบ้างนะครับ ขอบคุณครับพี่ยง
   น้องชาย (ซายหล่า)

 2. แวะมาชม บล๊อคครูภาษาไทย ยอดเยี่ยมค่ะ *-*

  • ขอขอบพระคุณครับที่ให้กำลังใจเข้ามาแวะเยี่ยมครับ รู้สึกประทับใจมากครับ

 3. เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกค่ะ บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดค่ะ

  • ขอบพระคุณคุณครูจักจั่นมากนะครับที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ

 4. เยี่ยมยอดมากค่ะ

 5. มาเยี่ยมชมผลงานค่ะ..ยอดเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ

  • ขอบคุณคุณครูนุ้ยมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในครั้งนี้ครับ

 6. เนื้อหารายวิชานี้ดีมากเลยคะ อยากได้แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.6 มากเลยคะ ขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ ฝากเมลล์ไว้นะคะ churut2009@hotmail.com คะ

 7. มาเยี่ยมชมค่ะ จาก http://ajarnkivi.wordpress.com/

 8. อยากจะรบกวนคุณครู ตีความประเด็นภาษาไทยของกระทู้นี้ให้หน่อยครับ
  ในกระทู้มีหลากหลายความคิดเห็น บ้างก็ดูตามความหมาย บ้างก็ดูตามรูปประโยค
  จากรูปประโยคดังกล่าว มันสื่อความหมายว่าอย่างไรครับ ขอบคุณมากๆ ครับ 😀

  PANTIP.COM : สอบถามความคิดเห็นครับ คำว่า “กว่า 20” คุณคิดว่ามันคือ จำนวนเท่าไร? [วิทยาศาสตร์]
  http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X12582050/X12582050.html

  • กว่า แปลว่า เกิน
   ดังนั้น กว่า ๒๐ หรือ ๒๐ กว่า ก็ตาม จึงมีความหมายว่า “มากกว่า ๒๐” ถ้าไม่เกิน ๒๐ ควรใช้ “เกือบ ๒๐” ครับ

 9. วันนี้ถือโอกาสมาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆมากมายที่เว็บของครู ขอบอกว่าเยอะมาก และผมก็ได้ความรู้มากเหมือนกัน แนะนำข้อมูลลิงค์ที่เป็นประโยชน์ไว้มากๆอ่ะครับ อยากเรียนกับครูที่มีความสามารถเช่นนี้ครับ

 10. คุณครูขา ที่โรงเรียนจะประกาศผลการเรียนแบบทุกวิชาวันไหนคะ หนูอยากรู้ผลการเรียนจัง จาก ลูกศิษย์ ข.น.พ. ม.2 ค่ะ

  • ตามปฏิทินของโรงเรียน พรุ่งนี้ (วันพฤ. 10 ต.ค. 56) ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.5 ครับ สามารถมาดูประกาศผลการเรียนได้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการนะครับ

 11. ติดต่อครูปิยะโดยตรงได้อย่างไรคะ

  • เรียน คุณสราญ สุขขำ ครับ
   ผมครูปิยะฤกษ์ ครับ
   สามารถติดต่อผมโดยตรงทางเฟสบุ๊กก็ได้ครับที่ชื่อนี้นะครับ
   piyarerk bank bunkoson ครับ หรือฝากข้อความไว้ให้ผมติดต่อกลับที่นี่ก็ได้ครับ เพราะทุกความคิดเห็นที่คุณสราญโพสต์มานี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลบล็อกนี้ก่อน (คือผมเองครับ) จึงจะสามารถเผยแพร่ได้ บุคคลทั่วไปไม่สามารถรับทราบข่าวสารได้ก่อนนะครับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สถาบัน ภาพลักษณ์ของผู้เข้ามาเยี่ยมชม และภาพลักษณ์ของบล็อกเพื่อการศึกษาแห่งนี้ครับ มีอะไรให้บล็อกเื่พื่อการศึกษาแห่งนี้รับใช้ก็บอกมาได้นะครับ

   • คืออย่างนี้นะคะ ที่ทำงานของดิฉันจะจัดพระราชพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2556 แต่ดิฉันมีความรู้สึกว่า คำกล่าวที่เพื่อนร่างขึ้นมา ไม่น่าจะเข้ากันได้กับคำว่า ถวายราชสดุดี ทีนี้ไม่ทราบจะปรึกษาใครที่พอมีความรู้ทางด้านนี้ เปิดเว็ปนี้เจอเข้าก็เลยคิดว่า ครูปิยะน่าจะให้ความคิดเห็นได้ ขอรบกวนหน่อยได้ไหมคะ ถ้าไม่รบกวนมากเกินไป ก็อยากจะให้ครูปิยะช่วยขัดเกลาข้อความหรือว่าจะช่วยเขียนให้ใหม่ก็ได้ค่ะ ข้อความมีดังนี้ค่ะ
    “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่ายและอาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพในจังหวัดตรัง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศเฉลิมพระเกียรติคุณ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

    สมเด็จพระบรมราชชนนี ฯ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 ณ เมืองนนทบุรี พระนามเดิมว่า สัง
    วาลย์ ทรงเป็นบุตรีของพระชนกชูและพระชนนีคำ ทรงสำเร็จ
    การศึกษาวิชาพยาบาลจากโรงเรียนของแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช เมือ พ.ศ.2459 และทรงได้รับทุนไปทรงเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2460 ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อ พ.ศ.2463 มีพระโอรสธิดา 3 พระองค์คือ
    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   • ครับ ส่งมาที่เฟสบุ๊กก็ได้ครับ

 12. ที่จริงมันยาวกว่านี้นะคะ แต่พิมพ์ไม่ได้แล้ว

 13. ครับ ผมได้อ่านพร้อมแนวทางในการเขียนไปให้แล้วครับทางเฟสบุ๊ก หากมีอะไรเพิ่มเติมแก้ไขอีก ก็สามารถส่งมาให้ดูใหม่นะครับ

 14. ดีครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: