ไศล หมายถึง

ไศล หมายถึง

           คำว่า ไศล (อ่านว่า สะ-ไหฺล) แปลว่า หิน เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต. คำนี้เขียนอย่างเดียวกันทั้งในภาษาสันสกฤตและในภาษาไทย คือมี ไ อยู่หน้า ศ และ ล. ภาษาสันสกฤตออกเสียงเรียงตามพยางค์ แต่ในภาษาไทยนิยมอ่านให้เป็นอักษรนำ คือ ศอ นำ ลอ.  มีคำอีกคำหนึ่งที่เขียนคล้ายกัน คือ คำว่า ไผท (อ่านว่า ผะ-ไท) ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาเขมร เขียน ไ อยู่หน้า ผ และ ท และอ่านแบบอักษรนำ แต่เนื่องจาก ท ไม่ใช่อักษรต่ำเดี่ยว ผ นำเสียงวรรณยุกต์ของ ท ทหาร ไม่ได้ จึงอ่านว่า [ผะ-ไท]

 

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒). 

          ไศล.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=2831

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

 

 

วสันตฤดู หมายถึง

วสันตฤดู หมายถึง

          การแบ่งฤดูในปีหนึ่ง ๆ ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิอากาศ อาจแบ่งเป็น ๒ ฤดู ๓ ฤดู ๔ ฤดู หรือ ๖ ฤดู ก็ได้

          ประเทศไทยแบ่งฤดูออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว หากจะเรียกชื่อฤดูเหล่านี้ด้วยคำบาลีสันสกฤต ก็จะเรียกได้ว่า คิมหันตฤดู (อ่านว่า คิม-หัน-ตะ-รึ-ดู) คือ ฤดูร้อนเหมันตฤดู (อ่านว่า เห-มัน-ตะ-รึ-ดู) คือ ฤดูหนาว. ส่วนฤดูฝน มีผู้เรียกว่า วสันตฤดู (อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-รึ-ดู) ซึ่งไม่ถูกต้องตามรูปศัพท์. เพราะ วสันตฤดู แปลว่า ฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งไม่มีในประเทศไทย แต่เป็นฤดูของประเทศอินเดียทางภาคเหนือซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ฤดู

         ชื่อ ฤดูฝน ในภาษาบาลีใช้ว่า วัสสาน (อ่านว่า วัด-สา-นะ) ดังนั้นถ้าจะเรียกฤดูฝนให้ถูกตามรูปศัพท์ ต้องใช้ว่า วัสสานฤดู (อ่านว่า วัด-สา-นะ-รึ-ดู).

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๑). 

          วสันตฤดู-วัสสานฤดู.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=2305

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๑

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

คำว่า ศูนย์ สถาบัน ใช้อย่างไร

คำว่า ศูนย์ สถาบัน ใช้อย่างไร

          คำว่า ศูนย์ และ สถาบัน ในปัจจุบันนิยมใช้ในความหมายว่า หน่วยงานหรือสถานที่ที่มีความชำนาญ และรับผิดชอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ทั้งสองคำนี้มีความหมายต่างกัน

          คำว่า ศูนย์ หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ที่มีความชำนาญด้านใดด้านหนึ่งและเน้นการให้บริการด้านนั้น เช่น ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ. ศูนย์ประสานงานป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง.

          ส่วนคำว่า สถาบัน หมายถึง แหล่งหรือหน่วยงานที่ทำวิจัย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส). สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. สถาบันไทยคดีศึกษา. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑). 

          ศูนย์-สถาบัน.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=2596

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

พระราชเสาวนีย์ หมายถึง

พระราชเสาวนีย์  หมายถึง

เสาวนีย์  หมายถึง  คําสั่งของพระราชินี  โดยใช้ว่า พระราชเสาวนีย์ 

      คำว่า  เสาวนีย์ นี้มาจากภาษาบาลี จากคำว่า  สวนีย

 

อ้างอิง

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒

เฉาก๊วย คือ

เฉาก๊วย คือ

          เฉาก๊วย เป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่า เฉาก้วย แปลว่า ขนมหญ้า เพราะทำจากพืชชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลโหระพา เมื่อแห้งแล้วมีลักษณะคล้ายหญ้า.

          ขนมเฉาก๊วย ได้จากการนำต้นเฉาก๊วยแห้งมาต้ม จะได้น้ำลักษณะเป็นเมือกสีดำ กรองแล้วผสมแป้งเช่นแป้งเท้ายายม่อม แป้งมันสำปะหลัง ตั้งทิ้งไว้จนเย็นจะมีลักษณะคล้ายวุ้น สีดำ มีกลิ่นหอม กินกับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำเชื่อมใส่น้ำแข็ง. เฉาก๊วยนอกจากรสชาติดีแล้ว ยังมีสรรพคุณทางยา ช่วยขับเสมหะ แก้คลื่นไส้ เบื่ออาหาร และแก้อาการปวดท้อง เนื่องจากขนมเฉาก๊วยมีสีดำ ภาษาไทยจึงใช้เฉาก๊วยเป็นคำเปรียบเรียกคนที่มีผิวเข้ม เช่น ผิวเฉาก๊วยอย่างเธอ เวลาออกทีวีจะขึ้นกล้องมาก.

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๑๒ พฤศภาคม  ๒๕๕๓). 

          เฉาก๊วย.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=3611

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศภาคม  ๒๕๕๓

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

คำผวน คือ

คำผวน คือ

          คำผวนเป็นการเล่นทางภาษาอย่างหนึ่งในภาษาไทยที่ใช้วิธีการสลับคำหรือสลับตำแหน่งของ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ  และเสียงวรรณยุกต์ของคำตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไปเพื่อให้เกิดคำใหม่ที่อาจจะมี ความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ เรียกว่า การผวนคำ  โดยมีจุดประสงค์หลักให้เกิดความสนุกสนาน  คำที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะออกเสียงคล้องจองกับเสียงของคำในรูปเดิม  เช่น  คึกฤทธิ์-คิดลึก    สวัสดี-สะวีดัด

          การผวนคำเป็นการบริหารสมองทั้งสองซีก คือซีกซ้ายจะทำหน้าที่สลับตำแหน่งของเสียงหรือคำไปในรูปแบบต่าง ๆ  ส่วนซีกขวาจะทำหน้าที่ตกแต่งเสียงและความตามต้องการ  เช่น มาแลดูกัน-มาลันดูแก   แจ๊วหลบ-จบแล้ว

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓). 

          กุมกรรณทดน้ำ.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=3945

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

อาเศียรวาทราชสดุดี : วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

อาเศียรวาทราชสดุดี : วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

อาเศียรวาทราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 120 other followers