คำราชาศัพท์ กริยา

คำราชาศัพท์ กริยา

 

คำสามัญ

ราชาศัพท์

กิน

เสวย

ชอบ

โปรด

นั่ง

ประทับ

นอน

บรรทม

ให้

พระราชทาน

(เรา)  ให้สิ่งของ ที่ใหญ่

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

(เรา)  ให้สิ่งของที่เล็กสามารถจับถือได้

ทูลเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

ดู

ทอดพระเนตร

รู้

ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ป่วย

ประชวร

คำพูด

พระราชดำรัส

พูดด้วย

ตรัส

เดิน (ทางไปที่ไกล ๆ)

เสด็จพระราชดำเนินไป…

เดิน (ทางไปที่ใกล้ ๆ เช่น ในพระบรมมหาราชวัง)

เสด็จลง…

แต่งหนังสือ

ทรงพระราชนิพนธ์

ไอ

ทรงพระกาสะ

หัวเราะ

ทรงพระสรวล

สูบบุหรี่

ทรงพระโอสถมวน

ลงลายมือชื่อ

ทรงพระปรมาภิไธย

มีครรภ์

ทรงพระครรภ์

จับมือ

ทรงสัมผัสมือ

สบาย

ทรงพระสำราญ

จาม

ทรงพระปินาสะ

คำสั่ง

พระราชโองการ  (สังเกตง่าย ๆ  ว่า  ถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีคำว่า  “บรม”  นำหน้าคำว่า  “ราช”  เสมอ

คำสั่งสอน

พระราโชวาท  (บรม)

ทักทาย

พระราชปฏิสันถาร

อยากได้

มีพระราชประสงค์

ล้างหน้า

สรงพระพักตร์

ล้างมือ

ชำระพระหัตถ์

กริยาราชาศัพท์

กริยาราชาศัพท์

ตัวอย่างกริยาราชาศัพท์

คำสามัญ

ราชาศัพท์

กิน

เสวย

ชอบ

โปรด

นั่ง

ประทับ

นอน

บรรทม

ให้

พระราชทาน

(เรา)  ให้สิ่งของ ที่ใหญ่

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

(เรา)  ให้สิ่งของที่เล็กสามารถจับถือได้

ทูลเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

ดู

ทอดพระเนตร

รู้

ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ป่วย

ประชวร

คำพูด

พระราชดำรัส

พูดด้วย

ตรัส

เดิน (ทางไปที่ไกล ๆ)

เสด็จพระราชดำเนินไป…

เดิน (ทางไปที่ใกล้ ๆ เช่น ในพระบรมมหาราชวัง)

เสด็จลง…

แต่งหนังสือ

ทรงพระราชนิพนธ์

ไอ

ทรงพระกาสะ

หัวเราะ

ทรงพระสรวล

สูบบุหรี่

ทรงพระโอสถมวน

ลงลายมือชื่อ

ทรงพระปรมาภิไธย

มีครรภ์

ทรงพระครรภ์

จับมือ

ทรงสัมผัสมือ

สบาย

ทรงพระสำราญ

จาม

ทรงพระปินาสะ

คำสั่ง

พระราชโองการ  (สังเกตง่าย ๆ  ว่า  ถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีคำว่า  “บรม”  นำหน้าคำว่า  “ราช”  เสมอ

คำสั่งสอน

พระราโชวาท  (บรม)

ทักทาย

พระราชปฏิสันถาร

อยากได้

มีพระราชประสงค์

ล้างหน้า

สรงพระพักตร์

ล้างมือ

ชำระพระหัตถ์

หมวดคำกริยา (กริยาราชาศัพท์)

หมวดคำกริยา (กริยาราชาศัพท์)

         วันนี้คุณครูนำคำกริยาราชาศัพท์มาให้นักเรียนได้ศึกษา  ในชีวิตประจำวันที่เราได้ยินฟังอยู่ทุกวันนี้ พบว่ายังมีการใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่ผิด ๆ   กัน  ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการใช้ภาษาไทย  ทำอย่างไรคนไทยจึงจะช่วยกันลดช่องว่างเหล่านี้  คุณครูคิดว่าเราต้องศึกษาทีละนิดทีละน้อยเพื่อให้เกิดความซึมซับและใช้ให้ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ๆ  นี่แหละครับดีที่สุด

ใช้  ตรัส  กับ  ดำรัส  ในคำราชาศัพท์อย่างไร

กริยาราชาศัพท์

 

คำราชาศัพท์หมวดคำกริยา

 

คำสามัญ

คำราชาศัพท์

กิน

เสวย

ชอบ

โปรด

นั่ง

ประทับ

นอน

บรรทม

อ่านเพิ่มเติม