คำไวพจน์ คือ

คำไวพจน์ คือ

คำไวพจน์  คือ  คำที่มีความหมายเหมือนกัน  ซึ่งมีมากหลากหลายคำ  บางครั้ง  คำไวพจน์ก็มีชื่อเรียกไปตามความเข้าใจว่าเป็น  “การหลากคำ”  บ้าง “คำพ้องความหมาย”  บ้าง  “คำพ้องความ”  บ้าง  ครับ

การหลากคำ

คำพ้องความหมาย

คำพ้องความ

 

        ครูขอยกตัวอย่างคำไวพจน์โดยยึดตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมาให้นักเรียนศึกษากัน  ดังนี้ ครับ

ตัวอย่างคำไวพจน์

ความหมาย

คำไวพจน์

พระพุทธเจ้า

พระพุทธองค์   พุทธองค์    บรมครู  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ไตรรัตน์   ตถาคต   ชิน  อรหัง   ตรีโลกนาถ   โลกวิทู   โลกเชษฐ์     โลกนาถ    เมตไตรย   วินายก    ธรรมสามี ตรีภพนาถ   วรัญญู    สรรเพชุดา   ทศพล   พระภควันต์    พระชินสี   ธรรมสามิสร   ธรรมราชา  พิชิตมาร   พรหมกาย  มุนินทร์   มารชิต  

กษัตริย์

กษัตรา   ขัตติยะ   ขัตติยา   บดี   บดินทร์   บพิตร   นฤบดี   ภูวไนย   ภูมินทร์ราชา    นฤบาล   นฤเบศร์  นฤบดี    นฤบดินทร์    นราธิป   มหิดลบพิตร   พระเจ้าอยู่หัว   บดี    ภูมิบดี   มหิบดีไท้   ไท    นรินทร์   นเรนทร์    กษัตราธิราช   พระมหากษัตริย์    มหิบาล   นเรศ   นเรศวร   นเรนทรสูร

นโรดม    ธเรศ    จักรพรรดิ    ราชา   ราชาธิราช   ราช

อดิศร    ภูวนาถ    ภูมินทร์   ภูวไนย    ภูมิบาล   ภูมินาถ  นริศ   ธรณินทร์ อธิราช   จักรี   จักริน   พระประมุข   กษิตร   พระราชาธิราช  นโรดม   มเหศ   มเหศวร   นเรนทร์

ครุฑ

สุบรรณ   วิษณุรถ

พระอินทร์

อมรินทร์    มัฆวาน   สักกะ   สหัสนัยน์   เพชรปาณี    โกสีย์

พระพรหม

จัตุพักตร์   กมลาสน์  ปิตามหะ

พระอิศวร

ศิวะ  ศุลี    มหาเทพ  สยมภู 

พระวิษณุ

พระนารายณ์   กฤษณะ  ไวกูณฐ์   ไตรวิกรม  จักรปาณี 

พระสุรัสวดี

สาวิตรี   ภารตี   สรัสวติ

พระอุมาเทวี

นางปาราวตี   พระจัณฑิกา   พระชคินมาตา

พ่อ

บิดา    ชนก   บิดร    ปิตุรงค์

แม่

มารดา  มารดร   ชนนี    มาตุ  มาตา 

นักปราชญ์

ธีระ   เธียร   บัณฑิต   ปราชญ์   เมธี

ลูกชาย

บุตร    โอรส   ดนัย

ลูกสาว

บุตรี   สุดา  

เมือง

นคร   ธานี    บุรี   กรุง   นคเรศ   พารา   นครา 

แผ่นดิน

พสุธา  พิภพ   ปฐพี   ปฐวี   ปัถพี   หล้า   ธาตรี    ธรา   ไผท    ธรณี   ภูมิ  

น้ำ/แม่น้ำ

อาโป   คงคา    วาริน    ชลธี    ชลธาร    ธารา   วารี   ชล

สินธุ์   อุทก   ชล   ชลาลัย   ชโลทร   ชลาศัย   นที   ชลธาร    สาคร   สมุทร    อรรณพ    มหรรณพ    อัมพุ

ลม

วาโย   พาย   วายุ 

ไฟ

เพลิง  อัคคี  กูณฑ์  เตโช

ภูเขา

บรรพต   คีรี   สิงขร  ภูผา  ภู   ไศล   ศิขริน   พนม

ป่า

ไพร   อรัญ   พนา   พนาลี   พนาดร   พนาวัน   พนัส   อารัญ   พงพี   ป่าดงพงพี   พง   ดง   พนา   วนาวัน    ชัฏ   เถื่อน

ไพรวัน   พงไพร   ไพรสัณฑ์    ไพรสณฑ์

ต้นไม้

เฌอ

ท้องฟ้า

คัคนานต์    หาว  เวหา   เวหาส   อัมพร   นภาลัย   โพยม  นภา   ทิฆัมพร  เวหา    อัมพร   คัคนางค์  คัคนานต์   ทิฆัมพร

อ่านเพิ่มเติม