ภาษาไทยกับวันสำคัญ

เป็นที่รู้จักกันดีว่าในภาษาไทยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวันสำคัญ ๆ  อยู่ 2 วัน   คือ

1.  วันสุนทรภู่

2.  วันภาษาไทยแห่งชาติ

และนอกจากนี้ภาษาไทยยังมีความสำคัญต่อวันอื่น ๆ  ในฐานะเป็นการสนับสนุนให้วันสำคัญอื่น  ๆ  นั้นมีความสมบูรณ์ขึ้น  เช่น  นักเรียนได้เขียนเรียงความในวันศิลปินแห่งชาติ   นักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญของโลก  เป็นต้น  ดังนั้น  จึงสมควรอย่างยิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้นเรียนรู้ทักษะภาษาไทยให้ครบทั้ง  5  สาระ   ได้แก่  การอ่าน  การเขียน  การฟังการดูและการพูด  หลักการใช้ภาษาไทย  และวรรณคดีและวรรณกรรม   วันนี้เราไปรู้วันสำคัญเกี่ยวกับภาษาไทยกันเลยครับ