เสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษาไทย

ความหมายของเสียง

เสียง  ตามความหมายกว้าง ๆ  ก็รวมถึง “เสียงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงมนุษย์เสียงสัตว์ หรือเสียงที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  การกระทำของมนุษย์”  เป็นต้นครับ

นักเรียนต้องทำความเข้าใจความหมายเฉพาะเสียงในภาษาไทยด้วย

เสียงในภาษาไทย

Sound in Thai

เสียง หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกันโดยต้องอาศัยการทำงานของสมองอันเกิดจากประสบการณ์ทางภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 120 other followers